Általános Szerződési Feltételek

Absurd Kft.

 

PREAMBULUM

A jelen Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban: „Általános Szerződési Feltételek” az Absurd Kft. üzleti tevékenységének keretét rögzítik, és az Absurd Kft. és az őt reklámtevékenységgel megbízó természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban: Megrendelő) közti megállapodás alapját és részét képezik. Az „Általános Szerződési Feltételek” az Absurd Kft. által a Megrendelő részére biztosított minden típusú hirdető objektumra így például óriásplakát, city light irányadóak. A megbízással a Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy amennyiben a felek közti szerződés, illetve szerződésmódosítás nem tartalmaz részben vagy egészben ellentétes rendelkezést a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az Absurd Kft. és közte létrejövő szerződés/ szerződésmódosítás részét képezik. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek és a felek közti szerződés/szerződésmódosítás rendelkezései eltérnek egymástól, illetve ellentmondásosak, a felek közötti szerződés/szerződésmódosítás rendelkezései az irányadóak. A Megrendelő általános szerződési feltételei nem képezik a felek közti szerződés/szerződésmódosítás részét. Az „Általános Szerződési Feltételek” mindenkor hatályos szövege elérhető és letölthető az alábbi honlapcímen:

https://media.absurd.hu/Absurd-ASZF.pdf

 

 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

1.1. Megbízás/megrendelés: Jognyilatkozat, mellyel a Megrendelő kötelezettséget vállal arra ha az Absurd Kft. elektronikus visszaigazolása révén a felek között a szerződés létrejön az érintett Hirdetési Felülete(ke)t és a kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat igénybe veszi és az ellenértéküket az Absurd Kft. részére megfizeti.

1.2. Nyomdai Reklámhordozó Anyag: Nyomdai Reklámhordozó Anyagnak minősül a jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkozásában az óriásplakát, a citylight plakát.

1.3. Hirdetési Felület: Hirdetési Felületnek minősül a jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkozásában minden olyan felület, amelyen a Megrendelő reklámanyaga elhelyezésre kerül (pl: óriásplakát reklámfelület, citylight reklámfelület stb.).

1.4. Rendes Ragasztási Időszak: Tárgyhónap első naptári napján 00.00 órától a tárgyhónap 5. munkanapjának 24.00 óráig tartó időszak, illetve hóközi kampány esetén a tárgyhónap 16. naptári napján 00.00 órától számított 3. munkanapjának 24.00 órájáig tartó időszak. (Február tárgyhónapban a hóközi kampány esetén a tárgyhónap 15. naptári napján 00.00 órájától számított 3. munkanapjának 24.00 órájáig terjedő időszak.)

1.5. Rendkívüli Ragasztási Időszak: A Rendes Ragasztási Időszaktól eltérő minden időpont Rendkívüli Ragasztási időszaknak minősül.

1.6. Felületlista: A Megrendelő kampányához kapcsolódó általában az ajánlat részeként megküldött lista, melyen a Megrendelő által az adott kampányban igénybe vett Hirdetési Felületek fajtája, azonosítási száma és pontos címe kerül felsorolásra.

1.7. Hirdetési Időszak: A Megrendelőnek az Absurd Kft. által visszaigazolt megrendelésében szereplő időszak.

 

 1. AJÁNLATKÉRÉS /AJÁNLAT/ FOGLALÁS/ MEGRENDELÉS

2.1. A Megrendelő az ajánlatkérésben köteles megadni, hogy a reklámot kinek az érdekében teszi közzé (ki minősül reklámozónak). Amennyiben az adott reklámot több személy érdekében teszik közzé függetlenül attól, hogy a hirdetési díjakat ki állja, akkor a Megrendelő köteles ezt is megjelölni. A jelen pont alkalmazásában reklámozónak minősül az is, akinek a logója, cégneve, védjegye, termékének megjelenítése vagy a termékéről szóló szöveg legalább eléri a teljes Hirdetési Felület 10 %-át. A reklámozó személyét az ajánlatkiadást követően csak az Absurd Kft. kifejezett engedélyével

      lehet módosítani.

2.2. A Megrendelő tájékoztatás kérése, illetve az Absurd Kft. arra adott válasza nem minősül ajánlatnak, így    azzal kapcsolatban az Absurd Kft. részéről ajánlati kötöttség sem keletkezik.

2.3. Amennyiben a Megrendelő új ügyfél, köteles az Absurd Kft. részére az ajánlatadáshoz és megállapodáshoz minden azonosító adatot megadni (név/cégnév, lakcím/székhely, adószám és cégjegyzékszám, illetve minden egyéb, az Absurd Kft. által kért adat). Amennyiben korábban már volt a felek között szerződéses kapcsolat, úgy a felek közötti legutolsó szerződéses kapcsolatot követően megváltozott adatokat kell a Megrendelőnek megadnia. Amennyiben a Megrendelő valamely más személy képviseletében jár el, akkor az általa képviselt személyt is azonosítania kell az új ügyfelekre irányadó fenti adatokkal. Ebben az esetben a Megrendelő köteles a képviseletre jogosító meghatalmazását, illetve ennek igazolására alkalmas egyéb dokumentumot, adatot a megrendeléssel/foglalással/megállapodással egyidejűleg az Absurd Kft. rendelkezésére bocsátani.

      A Meghatalmazás ki kell terjedjen minden olyan jognyilatkozat megtételére, melyet a jelen Általános Szerződési Feltételekben szabályozott jogviszony kapcsán a hirdetőnek meg kell tennie. Ennek hiányában az Absurd Kft. a megbízást/megrendelést/foglalást nem tudja elfogadni.

2.4. A Megrendelő az Absurd Kft. elektronikus/online ajánlatadását követően megrendelést adhat le a megrendelési online felületen, ajánlott levélben, faxon vagy e-mailen. A megrendelési online felületen a felületek kiválasztását követően a Megrendelő adatai megadásával, gyártás kihelyezés és opcionálisan grafikai tervezés kiválasztásával,  és a megrendelés elektronikus elküldésével rendelheti meg a választott felületeket. A kampány felületlistához kalkulált gyártási darabszám az irányadó, felületenként kéthavonta történő gyártással. Ettől eltérni a Megrendelő és az Absurd Kft. kölcsönös írásos megegyezése alapján lehet. A Megrendelő online felületen, ajánlott levélben, faxon, illetve az e-mailen adott megrendelés esetén csak az Absurd Kft. általi kifejezett írásbeli (email vagy elektronikus üzenet) visszaigazolásával jön létre hivatalos megrendelés, illetve az általános hirdetési keretszerződés megkötésével jön létre a felek közötti szerződéses viszony.

2.5. Visszaigazolás hiányában a felek között megállapodás nem jön létre, kivéve, ha a felek a későbbiekben akár ráutaló magatartással, például hirdetési anyag átadás/átvétel és kihelyezés másképp nem döntenek. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az üzletmenet gördülékeny lebonyolítása érdekében az Absurd Kft. abban az esetben is átvesz plakátokat, ha a Megrendelőnek még nincs elfogadott megrendelése, így az átvétel önmagában nem jelenti a felek közötti szerződés létrejöttét, megrendelés elfogadását. (E-mail esetén az olvasási igazolás, illetve fax esetén a kézbesítési igazolás nem alapoz meg érvényes foglalást/megrendelést).

2.6. Az Absurd Kft. által visszaigazolt online megrendelés érvényes, amennyiben a felek között hirdetési keretszerződés vagy egyedi megbízási szerződés megkötésére sor került, mely a jövőbeni eseti megrendelések kapcsán is irányadó. A megbízások/megrendelések bármiféle módosítása kizárólag írásos formában történhet.

2.7. A megrendeléssel a Megrendelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen „Általános Szerződési Feltételek” rendelkezéseit (beleértve a pénzügyi rendelkezéseket is) azzal, hogy az abban foglaltak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerte és azt kifejezetten elfogadta.

 

 1. KAMPÁNYOK LEBONYOLÍTÁSA

3.1. Az Absurd Kft. vállalja, hogy a Nyomdai Reklámhordozó Anyagok kihelyezését a szakmai sztenderdeknek megfelelően, legjobb tudása szerint és határidőre teljesíti. A reklámkampányához kapcsolódó Felületlistáról a Megrendelő az Absurd Kft.-től minden a kampány lebonyolításához szükséges és a szakmában szokásos adatot megkap. Az ajánlatban szereplő Felületlista alapján a Megrendelő jogosult az egyes Hirdetési Felületeket szemrevételezéssel megvizsgálni. Amennyiben a kampányhoz kapcsolódóan, az ajánlat részét képezi a Felületlista, akkor a Megrendelő a megrendelésével egyben a Felületlista tartalmát is elfogadja.

      A Felületlista Megrendelő általi elfogadása (megrendelés leadása) után az Absurd Kft.-t semmiféle felelősség nem terheli az így elfogadott Felületlistában szereplő Hirdetési Felületek műszaki minőségével, elhelyezésével, láthatóságával stb. kapcsolatban és a Megrendelő erre hivatkozva semmiféle igényt nem jogosult érvényesíteni.

3.2. A teljesítéssel kapcsolatos esetleges kifogások csak a hirdetési időszak idején jelezhetőek a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint.

3.3. Kárigény csak határidőben jelzett teljesítési kifogás esetén érvényesíthető.

3.4. A vis maior körülmények (ezen belül különösen: természeti katasztrófák, rendkívüli időjárási behatások stb.) az Absurd Kft -t minden felelősség alól mentesítik, azonban ebben az esetben a Megrendelő az Absurd Kft. által felajánlott lehetőségek közül, választása szerint arányos kompenzációra (időarányos díjvisszatérítés, új Hirdetési Felületek rendelkezésre bocsátása stb.) tarthat igényt.

3.5. Az Absurd Kft. teljes körűen kizárja a következmény-károk, illetve közvetett károk vele szembeni  érvényesítését.

3.6. A hirdetéshez szükséges Nyomdai Reklámhordozó Anyagokat (beleértve a tartalék Nyomdai Reklámhordozó Anyagokat is), illetve a gyártáshoz szükséges kreatív anyagokat és nézőképet (layout) a Megrendelő bocsátja az Absurd Kft. rendelkezésére. Az esetleges Nyomdai Reklámhordozó Anyag hiányból, vagy a beszállított, nem megfelelő Nyomdai Reklámhordozó Anyag minőségből (különösen, de nem kizárólagosan: papír, festék, szín, méret, szöveg, vágáshiba), illetve minden egyéb, a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyagból, eszközből, dokumentumból, tájékoztatásból adódó nem tökéletes Nyomdai Reklámhordozó Anyag elhelyezésért az Absurd Kft. nem vállal felelősséget.

3.7. Az Absurd Kft. jogosult, de nem köteles a leadott nézőképeket, kreatív anyagokat és a leszállított Nyomdai Reklámhordozó Anyagokat összevetni, paramétereiket megvizsgálni. A jelen bekezdés megfelelően irányadó minden Hirdetési Felületre kerülő Nyomdai Reklámhordozó Anyag, vagy egyéb eszköz esetén.

3.8. Az Absurd Kft. köteles a Nyomdai Reklámhordozó Anyagokat óriásplakát, citylight plakát és egyéb plakát esetén a megrendelt időponttól számított 5 munkanapon belül kihelyezni, kivéve az egyedi Hirdetési Felületek esetében, ahol a megfelelő határidőket a szerződés tartalmazza.

3.9. Amennyiben a kihelyezésnek a megfelelő feltételei nem állnak fenn különösen, de nem kizárólagosan: a kihelyezést akadályozó időjárás akkor az Absurd Kft. köteles az első lehetséges alkalommal teljesíteni a kihelyezést. Amennyiben a kampány megrendelése, szerződés megkötése nem történik meg a kampány kezdő időpontja előtt legalább 6 munkanappal és/vagy az adott kampány Nyomdai Reklámhordozó Anyaga(i) nem érkeznek be az Absurd Kft. által előre meghatározott plakátraktár(ak)ba a 3.12. pontban megadott határidőig, úgy az Absurd Kft. nem tudja teljesíteni a fenti határidőben történő kihelyezést, illetve külön technikai költség felszámolására jogosult (lásd 3.14. pont). Ebben az esetben Absurd Kft. teljesítési késedelme nem állapítható meg.

3.10. A kihelyezett papír alapú Nyomdai Reklámhordozó Anyagokat az Absurd Kft. egy hónapos időszakon belül díjmentesen javítja, vagy szükség esetén a hibás Nyomdai Reklámhordozó Anyagot kicseréli, ha a Megrendelő rendelkezésre bocsát a hibajavításhoz Nyomdai Reklámhordozó Anyagot és határidőben jelzi a meghibásodás tényét. Az egy hónapot meghaladó kampányidőszak papír alapú Nyomdai Reklámhordozó Anyag javítása külön díjazás ellenében történik, illetve amennyiben új Nyomdai Reklámhordozó Anyag kihelyezése szükséges, a Nyomdai Reklámhordozó Anyagot a Megrendelő biztosítja.

3.11. A Nyomdai Reklámhordozó Anyagok kihelyezését kizárólag az Absurd Kft. dolgozói, illetve alvállalkozói vagy megbízottai végzik. Megrendelő kérése esetén a Nyomdai Reklámhordozó Anyagok kihelyezését igazoló fotókat erre irányuló kifejezett kérés esetén az Absurd Kft. a Rendes Ragasztási Időszakot követő 5-8. munkanapon belül biztosítja.

3.12. A szerződésben/megrendelésben rögzített számú plakátokat és pótplakátokat (a kihelyezendő plakátok legalább 20 %-át, szükség esetén elvámolva, nagyobb mennyiségnél raklapokon) a kampány kezdete előtti 8. munkanap 16.00 órájáig kell az Absurd Kft. által előre meghatározott raktár(ak)ba leszállítani, amennyiben a felek megállapodása ajánlat másképp nem rendelkezik. A plakátok leszállítását a Megrendelő a raktárak rendes nyitvatartási idejében köteles bonyolítani.

       A plakátok leszállítása esetleges visszaszállítása a Megrendelő kötelezettsége és felelőssége, kivéve, ha a gyártást szállítást a külön megállapodás alapján az Absurd Kft. vállalja. Késedelmes szállítás következményeiért az Absurd Kft. semmilyen nemű felelősséget nem vállal, ugyanakkor pótlólagos technikai költséget számlázhat (lásd 3.14. pont)a jelen pontban foglaltak figyelembevételével. Késedelmes plakát szállítás esetén a megbízás teljesítése plakátok kihelyezése a plakátok átvételétől számított 8 (nyolc) munkanap, a 3.9. pontban foglaltak figyelembevételével. A késedelmes plakát kihelyezés nem vonja maga után a szerződés/megrendelés szerinti lejárati idejének a plakátok hirdetőfelületen való tartásának meghosszabbodását.

3.13. Amennyiben a Megrendelő a megállapodott számú Nyomdai Reklámhordozó Anyagok legyártását az Absurd Kft. -től rendeli meg, úgy amennyiben a felek megállapodása erről másképp nem rendelkezik köteles a gyártáshoz szükséges kreatívot az Absurd Kft. által előírt Anyagleadási paramétereknek megfelelően legkésőbb a kampány kezdetét megelőző 11 munkanappal az Absurd Kft. rendelkezésére bocsátani. A Megrendelő felelőssége, hogy a biztosított kreatívhoz az Absurd Kft. -nek digitális színmintát, cromalint vagy proofot biztosítson, ennek hiányában az Absurd Kft. minden felelősséget kizár a legyártott Nyomdai Reklámhordozó Anyagok színazonosságára vonatkozóan.

3.14. Ha a megrendelés leadásával, vagy a Nyomdai Reklámhordozó Anyagok leszállításával a kihelyezés tervezett időpontjához képest a Megrendelő késedelembe esik, akkor pótlólagos technikai költségként köteles kihelyezendő Nyomdai Reklámhordozó Anyagonként az alábbiakban rögzített késedelmi díjat megfizetni.  A felek közös megegyezéssel a piaci viszonyok változásának függvényében, az alábbiakban foglalt díjaktól eltekinthetnek, vagy eltérő díjakban is megállapodhatnak.

      Óriásplakát esetén plakátonként 5.000 Ft, azaz Ötezer Forint + ÁFA,

      Citylight esetén plakátonként 4.000,Ft,azaz Négyezer Forint + ÁFA.

 

3.15. Rendes Ragasztási Időszakon kívül eső plakátkihelyezés esetén amikor a felek megállapodása szerint a plakátok kihelyezésének a Rendes Ragasztási Időszakon kívülre kell esnie, pótlólagos technikai költségként a Megrendelő köteles kihelyezendő plakátonként az Absurd Kft. által egyedileg megszabott kihelyezési díjat megfizetni.

3.16. Amennyiben egy adott kampányon belül új Nyomdai Reklámhordozó Anyag kerül kihelyezésre kreatív csere, vagy régi kreatív újbóli kihelyezése miatt a teljes kihelyezési díj, illetve a Nyomdai Reklámhordozó Anyag beszállításától, és az igényelt ragasztási időszaktól függően a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti egyéb pótdíjak fizetendőek. A kihelyezési díjról ilyen igény felmerülése esetén az Absurd Kft. külön tájékoztatást ad.

3.17. A felek rögzítik, hogy a Nyomdai Reklámhordozó Anyagok átadása/átvétele önmagában nem jelenti a felek közötti szerződés létrejöttét, a megrendelés elfogadását.

3.18. A külön szolgáltatások költségeit (különösen, de nem kizárólagosan: csíkok felragasztása, plakátragasztás a megszokott ragasztási meneten kívül, fel nem használt plakátok visszaküldése stb.) a Megrendelőnek kell viselnie. A megbízás teljesítése után megmaradt (fel nem használt) Nyomdai Reklámhordozó Anyagokért erre vonatkozó külön írásos megállapodás hiányában az Absurd Kft. nem tartozik felelősséggel.

3.19. Az Absurd Kft. köteles a Megrendelő által megrendelt kampány plakátjainak letakarását a kampányidőszak végeztével elvégezni, amennyiben azt a Megrendelő a jelzett plakátkampány megrendelésekor részére ezt írásban jelzi. A kért takarásra a kampány utolsó napját követő első ragasztási időszak végétől számított 5 munkanapon belül kerül sor. Amennyiben a

      Megrendelő nem jelzi a plakátok letakarására vonatkozó kérését, úgy az Absurd Kft. később ezt már csak a plakátragasztás pótlólagos költségeinek megtérítése mellett végzi el.

3.20. A megbízás pontos kivitelezése érdekében kihelyezési (ragasztási) vázlatra van szükség, s ehhez a Megrendelő köteles a plakát layoutját (nézőképét) a megrendeléssel egy időben, de legkésőbb a kampány kezdete előtti 8. munkanap 16:00 órájáig az Absurd Kft. részére mailben vagy FTP szerveren keresztül leadni. Ennek hiányában az Absurd Kft. a helyes ragasztásért nem felel.

      Abban az esetben, ha a Nyomdai Reklámhordozó Anyagok nem felelnek meg a szabványnak, illetve a megrendelésben foglaltaktól eltérőek, vagy amennyiben a nézőkép nem érkezik meg határidőre, úgy pótlólagos technikai költséggel (3.14.) kell számolni, melyet az Absurd Kft. jogosult a Megrendelőnek kiszámlázni. (Szabványminőségű a famentes, óriásplakátnál minimálisan 110 g/m2 súlyú, citylight-nál 130 gr/m2 súlyú plakátpapír.)

3.21. A klasszikus médiára fordított reklámköltségek elemzésével foglalkozó intézmények kérésére az Absurd Kft. közölheti a Megrendelő számára kihelyezett plakátok darabszámát, méretét és fajtáját, a Megrendelő megnevezését, székhelyét kizárólag a reklámráfordítás felmérése céljából kivéve, ha a Megrendelő ellentétes véleményét a megrendeléskor írásban rögzíti. Ez nem jelenti a felek közötti üzleti titok megsértését, ez okból az Absurd Kft.-el szemben semminemű igény nem támasztható. Egyéb esetekben az információk kiadásához a Megrendelő írásbeli engedélye szükséges.

3.22. Az Absurd Kft. -nek jogában áll a Megrendelőn vagy ha más nevében jár el, akkor az általa bejelentett hirdetőn kívül a Nyomdai Reklámhordozó Anyagon megjelenő egyéb hirdető(k) megjelenését visszautasítani vagy a megjelenés nagyságának / értékének megfelelően felárat felszámolni, ha azt észleli, hogy a Megrendelő plakátján a Megrendelőn kívül olyan hirdető(k) reklámja is található, akiket a Megrendelő a Megrendelés visszaigazolását megelőzően nem jelentett be.

3.23. Amennyiben csak a nézőképből derül ki, hogy a kampányban Idegen hirdető is jelen van, akkor a felárat a kihelyezésig kérheti az Absurd Kft. Amennyiben a Megrendelő a felárral együtt a Nyomdai Reklámhordozó Anyag kihelyezését nem kéri, akkor a jelen Általános Szerződési Feltételek 5.4. pontjában foglaltak szerint kell eljárni. Amennyiben a Nyomdai Reklámhordozó Anyag kihelyezése már megtörtént, akkor az 5.4. pontban foglalt összegen felül a leszedési/takarási költségeit is köteles a Megrendelő megtéríteni.

 

 1. FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK

4.1. Amennyiben a az Absurd Kft. bármilyen okból kifolyólag nem tudja a visszaigazolt Hirdetési Felületet biztosítani, úgy köteles máshol megfelelő Hirdetési Felületet adni a Megrendelő számára vagy a Hirdetési Felület ellenértékével csökkenteni a vállalkozói díjat.

4.2. Az Absurd Kft. felelőssége nem terjed ki arra, hogy azon objektumok, amelyeken a megbízással érintett Hirdetési Felületek találhatók a hirdetési időszak alatt megszakítás nélkül üzemben (nyitva) legyenek.

      A bármilyen jellegű és bármiféle okból adódó átmeneti korlátozások vagy zavarok a hirdetési megbízást nem érintik. Azon esetekben, amikor az adott objektumot érintő a megrendelés leadását követően keletkezett zavar a Hirdetési Felületek észlelhetőségét csökkenti, akkor az Absurd Kft. igyekszik a kijavítás érdekében eljárni. Amennyiben ez nem lehetséges az Absurd Kft. választása szerint felajánl új Hirdetési Felületet vagy arányos díjcsökkentést. Ezt meghaladó igények a az Absurd Kft.- vel szemben nem támaszthatóak. A közlekedési forgalmi rend változása különösen, de nem kizárólagosan: buszmegálló áthelyezése, lezárása, buszok útvonalának megváltoztatása, utak lezárása, forgalomelterelés esetén az Absurd Kft. nem felel az észlelhetőség esetleges csökkenéséért, kompenzációs kötelezettsége sem keletkezik.

4.3. A Megrendelő a plakátkihelyezés, illetve a karbantartás minőségére vonatkozó kifogásait (sérült, vagy rongált plakát, nem a megrendelt felületre történő kihelyezés) írásban (emailben vagy faxon, vagy postai úton), a hibáról készült fotó melléklettel jelezheti az Absurd Kft. részére. Megrendelő a plakátkihelyezés, karbantartás minőségére vonatkozó kifogásait köteles az észlelést követően haladéktalanul, de legkésőbb a kampányidőszak alatt, az előbbiekben meghatározott módon jelezni az Absurd Kft. részére.

      Ennek elmulasztása esetén Megrendelő a teljesítést szerződésszerűnek ismeri el, későbbiekben kifogást nem emelhet. Amennyiben a Megrendelő kifogása megalapozott, az Absurd Kft. köteles a feltárt hibát 3 (három) munkanapon belül kijavítani, és erről a Megbízó részére a javítást (3 munkanap) követő 3 (három) munkanapon belül igazoló fotót küldeni. A Megrendelő faxon, vagy email útján leadott értesítéséből a munkanapokon 16.00 óráig beérkezett értesítést tekinti az adott napon feladott értesítésnek, az ezen időponton túl beérkezett értesítés a követő napon feladott értesítésnek minősül.

4.4. Az Absurd Kft. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., valamint egyes más jogszabályok szerinti korlátozások figyelembe vételével végzi tevékenységét. Amennyiben az Absurd Kft. a Megrendelő kifejezett utasítása alapján, vagy a Megrendelő oldalán fennálló okból megsért bármiféle jogszabályi tiltást és ezért jogerősen büntetést szabnak ki rá, a reklámozó és a Megrendelő a bírságot átvállalja és az Absurd Kft. minden ezzel kapcsolatos kárát és költségét megtéríti.

      Az Absurd Kft. nem köteles a bírságot megállapító hatósági/bírósági határozat ellen fellebbezést, vagy egyéb jogorvoslatot előterjeszteni. A jogorvoslat elmaradása nem ad alapot arra a Megrendelőnek, hogy a fenti kötelezettségét az Absurd Kft. felé ne teljesítse.

4.5. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény szerint tilos közzétenni alkoholtartalmú ital reklámját közoktatási és egészségügyi intézményben, továbbá ilyen intézmény bejáratától légvonalban mért kétszáz méteres távolságon belül szabadtéri reklámhordozón.

4.6. Az Absurd Kft. elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Magyar Reklámetikai Kódex szabályait és az Önszabályozó Reklám Testület ad hoc bizottságának vagy a Magyar Reklámszövetség Etikai Bizottságának döntéseit.

4.7. A Nyomdai Reklámhordozó Anyagok tartalmáért, minőségéért és formájáért (különösen, de nem kizárólagosan: méret, színtartósság stb.), minden egyéb a teljesítést befolyásoló tulajdonságáért, valamint a hatósági előírások betartásáért a Megrendelő visel felelősséget. A Nyomdai Reklámhordozó Anyagok az Absurd Kft. -n kívülálló ok(ok) miatti sérüléseiért az Absurd Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

4.8. Az Absurd Kft. fenntartja a jogot, hogy a megbízástól visszalép, ha annak elfogadásakor a Nyomdai Reklámhordozó Anyagok formája és tartalma ismeretlen volt a számára, illetve az az elfogadáskori tartalomtól, formától bármilyen módon, illetve mértékben eltér és az megítélése szerint vélelmezhetően ütközik a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénnyel, vagy a Magyar Reklámetikai Kódex-szel, avagy bármely más irányadó hatályos magyar jogszabály rendelkezéseivel.

      Ilyen esetben az Absurd Kft. által előzetesen nem ismert, vagy az elfogadottól eltérő plakátok számára lefoglalt plakáthelyek hirdetési díját a Megrendelőnek maradéktalanul meg kell fizetnie. Amennyiben a Megrendelő a plakát nézőképét legalább két héttel a ragasztás kezdete előtt az Absurd Kft. részére eljuttatja, úgy az Absurd Kft. a Megrendelő kifejezett kérése esetén vállalja, hogy az esetlegesen felmerülő problémáról kikéri az Önszabályozó Reklámtestület (ÖRT) véleményét. Az ÖRT véleményéért az Absurd Kft. semminemű felelősséget nem vállal, az így kihelyezett plakátok jogi sorsa megegyezik a vélemény nélkül kihelyezett plakátok jogi sorsával.

4.9. Hatósági plakátletiltás esetén a Megrendelő köteles kifizetni a teljes hirdetési időszakra járó teljes hirdetési díjat és a letiltott plakátok eltávolításának, vagy átragasztásának esetleges többletköltségeit. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénynek a reklám tartalmával való megsértése esetén Megrendelő az Absurd Kft. mindenféle bírságát, illetve egyéb költségeit, kötelezettségeit átvállalja. Amennyiben a törvénysértést a hatóság vélelmezi, illetve az Absurd Kft.-t nyilatkozattételre hívja fel, úgy a Megrendelő köteles késedelem nélkül minden olyan információt megadni az Absurd Kft. részére, amellyel védekezését, illetve nyilatkozatát az illetékes hatóság vagy a bíróság előtt megfelelően előterjesztheti. A jelen bekezdésben foglaltak elmulasztásából, illetve nem megfelelő teljesítéséből eredő minden felelősség és kötelezettség kizárólag a Megrendelőt terheli.

4.10. Amennyiben a Megrendelő által már lefoglalt/megrendelt Hirdetési felületet hatósági döntés alapján a jövőben használni nem lehet, akkor az Absurd Kft. jogosult a Megrendelő értesítése mellett a Megrendelő hirdetését másik, hasonló színvonalú Hirdetési felületen elhelyezni és a teljesítést ezen Hirdetési felületen nyújtani. Az Absurd Kft -t ez okból kártérítési felelősség nem terheli.

4.11. Vis maior miatt elmaradt vagy hibásan teljesített szolgáltatásért az Absurd Kft. semmiféle kárigényt nem fogad el. Vis maiornak minősül minden olyan elháríthatatlan az Absurd Kft. érdekkörén kívül álló esemény, melyet az Absurd Kft. sem közvetlenül, sem közvetve nem képes befolyásolni. Tekintettel arra, hogy az Absurd Kft. a Hirdetési Felületeket nem őrizteti, ezért a felek a vis maior körébe sorolják a harmadik személyek általi szándékos vagy gondatlan rongálást. Különösen, de nem kizárólagosan ide tartozik még az olyan esős, havas, szeles, vagy a kihelyezést akadályozó hideg időjárás, mely a hirdetések kihelyezését ellehetetleníti, vagy a már kihelyezett hirdetések rongálódását okozza.

 

 1. PÉNZÜGYI KÉRDÉSEK

5.1. A számla a megbízás visszaigazolása időpontjában érvényes tarifákat tartalmazza. A tarifaváltozások jogát (pl. kivilágítás vagy a Hirdetési Felületek helyszínének változása miatt) az Absurd Kft. év közben is fenntartja, de arról minimum 2 hónappal a tarifaváltozás előtt köteles a Megrendelőt írásban értesíteni. Éves lekötés esetén az új kategóriáról értesíteni kell a Megrendelőt, aki saját döntése szerint vagy elfogadja az új árat, vagy az előzővel megegyező árkategóriájú felületet választhat.

      Az Absurd Kft. jogosult a számláját a hirdetési időszak 1. napján benyújtani, a Megrendelő köteles azt 8 naptári napon belül ha a szerződés, vagy megrendelés másképp nem rendelkezik, kiegyenlíteni. A teljesítés elismertnek minősül, ha a Megrendelő a kifogásolt teljesítést a hirdetési időszak (kampányidőszak) utolsó napjától számított 3 (három) munkanapos jogvesztő határidőn belül kifogását írásban nem juttatja el az Absurd Kft -hez. A teljesítéssel kapcsolatos kifogást a Megrendelő a jogvesztő határidőn túl a bizonyítások ellehetetlenülése miatt jogszerűen nem terjeszthet elő. Megrendelő külön kérésére az Absurd Kft az érintett hirdetések kiragasztásáról fényképes igazolást küld, illetve külön írásos igazolást is ad a teljesítéséről, de ez a kifogásolási határidőt nem érinti.

5.2. Fizetési késedelem esetén az Absurd Kft. jogosult felszámítani a Ptk. 6:155. § a szerint meghatározott mértékű kamatot, behajtási költségátalányt és egyéb végrehajtási költséget.

5.3. A Megrendelő helyett harmadik személy kizárólag az Absurd Kft. előzetes jóváhagyásával jogosult teljesíteni.

5.4. Az írásos megrendelés lemondása esetén az Absurd Kft. lemondási díjat jogosult számlázni. A megrendelés lemondása esetén a lemondási díjak mértéke a következőképpen alakul:

A megrendelés lemondásának időpontja

 • A hirdetési időszak első napja előtt 12 héten belül:

  A lemondott felület(ek) hirdetési díjának10 %-a

 • A hirdetési időszak első napja előtt 8 héten belül:

  A lemondott felület(ek) hirdetési díjának 15 %-a

 • A hirdetési időszak első napja előtt 6 héten belül:

  A lemondott felület(ek) hirdetési díjának 20 %-a

 • A hirdetési időszak első napja előtt 4 héten belül:

  A lemondott felület(ek) hirdetési díjának40 %-a

 • A hirdetési időszak első napja előtt3 héten belül:

  A lemondott felület(ek) hirdetési díjának 60 %-a

 • A hirdetési időszak első napja előtt 2 héten belül:

  A lemondott felület(ek) hirdetési díjának 80 %-a

 • A hirdetési időszak első napja előtt 1 héten belül:

  A lemondott felület(ek) hirdetési díjának 100 %-a

 • Kampányindulást követően:

 A lemondott felület(ek) hirdetési díjának 100 %-a

      A fentiekben szereplő lemondási díjak a megrendelt kampányidőszak egészére vonatkoznak. A lemondási díjon felül a Megrendelő köteles a lemondással az Absurd Kft. oldalán felmerülő egyéb, igazolt költségeket is megtéríteni.

5.5. A megrendelés lemondását (sztornírozást) írásban (ajánlott levélben, e-mailben vagy faxon) kell közölni. Ennek hatályosulása az Absurd Kft. általi kézhezvétel időpontja. A Megrendelő faxon, vagy email útján leadott lemondásából a munkanapokon 17.00 óráig beérkezett lemondást tekinti az adott napon feladott sztornírozásnak, az ezen időponton túl beérkezett lemondás az azt követő munkanapon feladott sztornírozásnak minősül.

5.6. Amennyiben a Megrendelő 30 napot meghaladóan fizetési késedelembe esik, akkor az Absurd Kft. jogosult (de nem köteles) úgy nyilatkozni, hogy a Megrendelő a szerződésén alapuló jövőbeli megrendeléseit csak előrefizetéssel jogosult megtenni, függetlenül attól, hogy a szerződésében más fizetési határidő került kikötésre. Az Absurd Kft emellett fenntartja magának a jogot, hogy fentiektől eltérően egyes partnerekre vonatkozóan előrefizetést kössön ki a szerződésben, az ügyfél fizetőképességének függvényében.

5.7. Amennyiben a Megrendelő 30 napot meghaladóan fizetési késedelembe esik, akkor az Absurd Kft. jogosult (de nem köteles) a Megrendelő felé folyamatban lévő teljesítéseit függetlenül attól, hogy a teljesítési kötelezettség és a fizetési késedelem ugyanazon, vagy más szerződés alapján áll fenn felfüggeszteni a Megrendelő teljes esedékes fizetési kötelezettségének kiegyenlítéséig. Felfüggesztést követő számlakiegyenlítés esetén az Absurd Kft. a következő Rendes Ragasztási Időszakban teljesíti a kihelyezést, feltéve, hogy ezen időpont előtt legalább 3 (három) munkanappal a számlakiegyenlítés megtörtént és a plakátok rendelkezésre állnak. Amennyiben a felfüggesztéssel érintett hirdetési felületek a felfüggesztés miatt nem szabadok, akkor a Megrendelő köteles a megmaradó felületek közül másik felületeket kiválasztani. Az Absurd Kft. a felfüggesztésből eredő semminemű kárért nem felel.

 

 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELÉRHETŐSÉGE

6.1. Az Absurd Kft. a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeket a székesfehérvári telephelyén mindenki számára megtekinthetően közzéteszi és arról vagy annak a Megrendelő által megjelölt egyes részeiről kérésre másolatot készít. Az Absurd Kft. a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeket az internetes honlapján közzéteszi.

 

 1. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA A MEGRENDELŐ JOGAI SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ESETÉN

7.1. Az Általános Szerződési Feltételek módosítására csak a jelen fejezetben foglalt rendelkezések alapján kerülhet sor. Az Absurd Kft az Általános Szerződési Feltételeket csak az alábbi esetekben jogosult egyoldalúan módosítani:

 • jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja; vagy
 • az Absurd Kft. körülményeiben bekövetkezett változás indokolja.

7.2. Az Általános Szerződési Feltételek módosításáról az Absurd Kft. a hatálybalépést megelőzően köteles legalább 30 nappal a Megrendelőt értesíteni, a Megrendelőt megillető felmondás feltételeiről szóló tájékoztatással együtt. Ebben az esetben a Megrendelő jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követő 15 napos jogvesztő határidőn belül a szerződés azonnali hatályú felmondására, amennyiben a módosítás a méltányolható gazdasági érdekeit

      olyan mértékben sérti, hogy a későbbiekben nem áll érdekében a szerződés fenntartása. A nyilatkozattétel elmulasztása a módosítások elfogadásának minősül. Jelen pont nem vonatkozik a tarifamódosításokra. A tarifamódosítások esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek 5.1. pontjában foglaltak szerint kell eljárni.

 

 1. VITARENDEZÉS

8.1. A Megrendelő a szerződésből eredő jogait bíróság előtt is érvényesítheti. Jogvita esetére a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekre a Felek kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság illetékességét, a törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

 1. EGYES RENDELKEZÉSEK

9.1. A szerződő felek közösen úgy határoztak, hogy a megrendelés, az ajánlat és azok visszaigazolása írásban történhet, melyet eljuttathatnak egymásnak postai úton, faxon, vagy e-mail-ban (pdf formátumban). Mindhárom esetben a jognyilatkozatokat teljes bizonyító erejű magánokirati formában –cégek esetén cégszerűen aláírva, magánszemélyek esetén aláírva és két tanúval az aláírás valódiságát igazolva, vagy az irányadó jogszabályokban rögzített egyéb módon – kell elkészíteni és az Absurd Kft. részére eljuttatni.

9.2. Az Absurd Kft. tájékoztatja a feleket, hogy rendes üzleti nyitva tartása munkanapokon 9.00-től 17.00-ig tart. Az Absurd Kft. részére küldött telefax, illetve az e-mail átvételi időpontjaként – hatályosulás időpontjaként -csak akkor tekintik a megérkezés időpontját, ha az a rendes üzleti nyitva tartás alatt megérkezik hiánytalanul az Absurd Kft. részére. A rendes üzleti nyitva tartás időpontján kívül megérkezett faxok és e-mail-ek esetén úgy tekintik, hogy azt a címzett csak a következő munkanap 09.00 órakor vette kézhez. E-mail esetén, ha az olvasási visszaigazolás időpontja ennél későbbi időpont, akkor az olvasási visszaigazolás időpontja számít az átvétel időpontjának.

9.3. Az Absurd Kft. nem vállal felelősséget azért, ha a jognyilatkozat a feladás ellenére nem, vagy hiányosan érkezik meg a részére.

9.4. Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek egy vagy több rendelkezése érvénytelen, az a többi rendelkezés érvényét nem érinti.

9.5. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. (2013. évi V. törvény) és az egyéb vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók, kivéve, ha a megrendelés/foglalás/megbízás 2014. március 15. napját megelőzően létrejött szerződéshez kapcsolódik. Ebben az esetben a 2013. évi V. törvény helyett az 1959. évi IV törvény rendelkezései a megfelelően irányadóak.

 

Székesfehérvár, 2021. 06. 15.Kovács Péter

ügyvezető

Absurd Kft.